Senast uppdaterad: 2023-07-27

REDLIGHT MEDIA AB:S INTEGRITETSPOLICY BAKGRUND 

På Redlight media AB, 556958-1654 (”Redlight”) värnar vi om din  personliga integritet. Var och en har rätt till skydd av personuppgifter. 

Denna integritetspolicy är tillämplig för de behandlingar som Redlight är personuppgiftsansvarig för.  

REDLIGHTS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Vi har ett ansvar att beskriva och visa hur vi lever upp till de krav som  ställs på oss när vi behandlar dina personuppgifter. För att du ska få en  förståelse för vilka typer av personuppgifter vi behandlar om dig och för  vilka ändamål beskrivs detta i följande. 

Personuppgifter

Vi behandlar huvudsakligen adress, namn, personnummer, IP-adress samt andra kontakt- och identifikationsuppgifter. 

Redlight inhämtar personuppgifter på olika sätt. Framförallt genom att  du själv har lämnat dina personuppgifter till oss alternativt när våra tjänster används. 

I vissa fall behandlar vi dock dessa uppgifter som en del av att vi är  personuppgiftsbiträde, varför den personuppgiftsansvarige egentligen  är annat bolag än Redlight. 

Personuppgifter som passerar oss i samband med användandet av våra tjänster.

I samband med användandet av våra tjänster Swish och BankID så kan personuppgifter passera våra system.
Uppgifter så som Personnummer, Telefonnummer, IP-adress samt andra kontakt- och identifikationsuppgifter lagras då för att uppfylla de krav som ställs på oss som leverantör. I dessa fall så gäller vårt personuppgiftsbiträdesavtal som finns på
https://redlight.se/personuppgiftsbitradesavtal/

Hur länge sparar vi dina Personuppgifter? 

Vi sparar dina Personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn  till det ändamål som de samlades in för. Under minst tiden som avtalet  gäller behandlar vi personuppgifter relaterade till avtalet. 

Avseende personuppgifter relaterade till bokföring föreligger skyldighet  till arkivering enligt bokföringslag, varför sådana personuppgifter lagras i enlighet med dessa förpliktelser. 

Personuppgifterna sparas inte längre än nödvändigt och de gallras ut  regelbundet. Vi ser även över personuppgifterna och raderar t.ex. inaktuella personuppgifter.

Rättsliga grunder och ändamål 

Vår rättsliga grund för att få behandla dina personuppgifter utgörs främst  av avtal, d.v.s. för att fullgöra skyldigheter i ett avtal mellan oss eller  inför sådant avtal.  

Därutöver behandlas personuppgifter utifrån rättslig förpliktelse.  Redlight är enligt lagar och regler skyldigt att behandla vissa  personuppgifter såsom för redovisnings- och faktureringsändamål. 

MOTTAGARE 

Redlight säljer inte dina personuppgifter till någon. Vi delar inte ut dina  personuppgifter till vem som helst. Om vi överlämnar personuppgifter  till annan ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar  din integritet. I de fall det behövs så ingår

Kategorier av mottagare, utöver Redlight, är exempelvis redovisningskonsult, revisor, försäkringsbolag, myndigheter, banker och IT leverantör för att kunna fullgöra vårt avtal och följa lagstiftning.  

Behandling av personuppgifter sker inom EU/EES. 

HUR DU ANVÄNDER DINA RÄTTIGHETER 

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Redlight om användningen av de personuppgifter som rör dig. Du får även inkomma  med invändning mot behandlingen. Vi kommer på din begäran eller på  eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av dina  personuppgifter i ett maskinläsbart format. 

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in klagomål till  Integritetsmyndigheten (IMY) på ”www.imy.se”, imy@imy.se.  

KONTAKT 

Kontakta oss på nedan kontaktuppgifter om du har några frågor rörande  vår personuppgiftsbehandling. 

Personuppgiftsansvarig är Redlight. Vänligen kontakta oss på: 

Adress: c/o Hedqvist/Jensen, Rossnäsvägen 23, 811 93 Sandviken
Hemsida: redlight.se  
E-post: info@redlight.se  
Telnr: +46 (0)26 – 51 15 00